REGULAMIN VOUCHERÓW

WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów Upominkowych.
 2. Wydawcą Vouchera Upominkowego jest „WSK” Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, dalej jako „Wydawca”.
 3. Wydawca oferuje do nabycia w „WSK” Gabinecie Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, Vouchery Upominkowe o wartości:
 • 100 PLN,
 • 150 PLN,
 • 200 PLN,
 • 250 PLN,
 • 300 PLN,
 • 400 PLN,
 • 500 PLN
 • lub Vouchery Upominkowe na konkretne, wybrane usługi lub produkty dostępne w Gabinecie.

4. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Vouchera Upominkowego.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Vouchera Upominkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera Upominkowego za Usługi przez niego nabywane.
6. Voucher Upominkowy może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania z Zabiegów dostępnych w „WSK” Gabinecie Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz.
7. Voucher Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
8. Vouchera Upominkowego nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Vouchera Upominkowego.
9. Okres ważności Vouchera Upominkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera Upominkowego. Niewykorzystanie Vouchera Upominkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera Upominkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych, sporządzony i stosowany przez Wydawcę.
 2. Voucher Upominkowy – voucher uprawniający do korzystania z Usług Gabinetu wydany w formie fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego skorzystania z usług Gabinetu lub konkretnej, wskazanej Usługi Gabinetu.
 3. Wydawca – oznacza „WSK” Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz
 4. Klient – osoba nabywająca Voucher Upominkowy.
 5. Posiadacz – osoba realizująca Voucher Upominkowy.
 6. Gabinet – oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 7. Usługi/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.

REALIZACJA VOUCHERA UPOMINKOWEGO

 1. Voucher Upominkowy stanowi formę zapłaty za Zabieg.
 2. Posiadacz Vouchera Upominkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Voucherze Upominkowym na Usługi dostępne w ofercie Gabinetu lub na Usługę wskazaną na Voucherze Upominkowym.
 3. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Vouchera Upominkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce lub przelewu na konto. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Vouchera Upominkowego. Niewykorzystane środki pozostają na Voucherze Upominkowym do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Vouchera Upominkowego.
 4. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera Upominkowego Klient lub Posiadacz realizujący Voucher Upominkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Vouchera Upominkowego nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Gabinecie w chwili realizacji Vouchera Upominkowego przez Posiadacza, wówczas realizacja Vouchera Upominkowego podlega standardowemu cennikowi Usług.
 6. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Vouchera Upominkowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Voucherze Upominkowym lub upływu terminu ważności Vouchera Upominkowego.
 7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt z recepcją Gabinetu.
 8. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Gabinetu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Voucher Upominkowy.
 9. Voucher Upominkowy należy okazać przed skorzystaniem z Zabiegu.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście przed umówioną wizytą, zgodnie z zasadami umawiania i odwoływania wizyt zawartymi w Regulaminie Gabinetu Voucher Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 11. Voucher Upominkowy może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
 12. Zabrania się odsprzedawania Vouchera Upominkowego osobom trzecim.
 13. Vouchery Upominkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 14. Voucher Upominkowy na okaziciela (bez danych osobowych) mogą być przekazane innej osobie (Posiadaczowi).

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Vouchera Upominkowego, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Gabinetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Vouchera Upominkowego przez Klienta lub Posiadacza.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Vouchera Upominkowego, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Voucher Upominkowy uznawany jest za nieważny.
 3. Kupujący Voucher Upominkowy, jak również Posiadacz Vouchera Upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Integralną częścią Regulaminu Vouchera Upominkowego jest Regulamin Gabinetu obowiązujący w Gabinecie.