REGULAMIN USŁUG

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustanawia się niniejszym Regulamin Organizacyjny WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, prowadzonego przez Weronikę Sławomirę Kononowicz, znajdującego się przy ul. 1 Maja 27, lok. 4 w Częstochowie – jako podstawowy dokument zapewniający niezakłóconą pracę Gabinetu, przy minimalizacji ryzyka związanego z przeprowadzonymi zabiegami oraz zapewniający harmonijną współpracę personelu i klientów, a także realizację praw klientów, jak również rozwiązywanie sporów i nieporozumień.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w WSK Gabinecie Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, zwanego dalej „Gabinetem” i obowiązuje na terenie centrum medycznego i biurowego w gabinecie nr 4, z siedzibą w Częstochowie przy 1 Maja 27.
 3. Do poszanowania postanowień Regulaminu zobowiązani są zarówno Pracownicy związani z przedmiotem działalności Gabinetu, jak i wszyscy Klienci.
 4. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.
 5. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 6. Przystąpienie do Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Usługi.
 7. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.
 8. Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08.00-20.00 oraz w soboty w godzinach: 08.00-14.00.
 9. Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

DEFINICJE

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w Świadczonych Usługach niniejszego Regulaminu.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w Rezerwacji Wizyt niniejszego Regulaminu.
 7. Pracownik – oznacza osobę wykształconą, odpowiednio przeszkoloną w charakterze odpowiadającym jego stanowisku i wykonującą zabiegi z zakresu usług świadczonych w Gabinecie oraz osoba wykonująca zadania administracyjne Gabinetu.
 8. Usługodawca – oznacza:

Weronikę Sławomirę Kononowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, pod adresem ul. 1 Maja 27, gabinet nr 4, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732931640, REGON: 520734969, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@wskgabinet.pl oraz kontakt@wskgabinet.pl, numer telefonu: (+48) 503-462-372.

 1. Strona – oznacza stronę internetową Gabinetu: wskgabinet.pl

KLIENT

 1. Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 • w związku z pkt 3 niniejszego Regulaminu – Klient, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia oraz świadomej zgody na zabieg,
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 • do dezynfekowania wykorzystywanych narzędzi lub wykorzystania sterylnych narzędzi i akcesorii jednorazowego użytku,
 • wykonywania Usług z należytą starannością i dokładnością.

STANDARDY PRACY GABINETU

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić Usługodawcy lub innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. W Gabinecie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 2. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 3. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 4. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 5. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 6. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Podmiotem działalności Gabinetu są usługi kosmetyczne i kosmetologiczne oferowane z zakresu:
 • Konsultacji kosmetologicznej,
 • Diagnostyki kosmetologicznej,
 • Profilaktyki kosmetologicznej,
 • Kosmetologii pielęgnacyjnej,
 • Kosmetologii leczniczej,
 • Kosmetologii regeneracyjnej,
 • Kosmetologii estetycznej,
 • Kosmetologii medycznej – alternatywnej,
 • Kosmetologii onkologicznej.

2. Szczegółowe usługi świadczące przez Usługodawcę znajdują się w aktualnym cenniku usług na Stronie wskgabinet.pl.
3. Wszystkie usługi są wykonywane na terenie Gabinetu przez wykwalifikowanych Pracowników.
4. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
5. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
6. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 2 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
7. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
8. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
9. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, chorobach autoimmunologicznych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi, przyjmowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych i stałych leków w chorobach przewlekłych oraz wszelkich alergiach i uczuleniach, chorobach psychicznych, niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
10. Pracownik zobowiązany jest do zapoznania klienta z obowiązkowymi dokumentami przedzabiegowymi Gabinetu i uzyskać podpis Klienta na wskazanych dokumentach.
11. Klient zobowiązany jest do zapoznania się, wypełnienia oraz umieszczenia czytelnego i własnoręcznego podpisu na obowiązujących dokumentach przedzabiegowych Gabinetu.
12. Każdorazowo, przed przystąpienie do jakiegokolwiek Zabiegu, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji oraz podpisać obowiązujące dokumenty przedzabiegowe Gabinetu.
13. Umówienie się na zabieg mezoterapii igłowej i mikroigłowej oznacza obowiązek umówienia się na próbę uczuleniową. Przy umówieniu Klienta na zabieg mezoterapii igłowej i mikroigłowej Pracownik każdorazowo umawia Klienta na próbę uczuleniową. Jeżeli Klient nie zgłosi się na wykonanie próby uczuleniowej lub odmówi poddania się próbie uczuleniowej przed wykonaniem zabiegu, Klient przystępując do zabiegu oświadcza tym samym, iż dobrowolnie zrzeka się wszelkich roszczeń związanych ze zdarzeniami mogącymi wystąpić w wyniku reakcji niepożądanych związanych z zastosowaniem preparatu, co do którego nie została wykonana próba uczuleniowa.
14. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
15. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
16. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
17. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUG GABINETU

 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Zabiegu w ramach przeprowadzanych usług przez Gabinet w tym przedmiocie jest:
 • Uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem świadczonych przez Usługodawcę Usług.
 • Zapoznanie się oraz akceptacja przez Klienta warunków przedmiotowego Regulaminu.
 • Wypełnienie ankiety obejmującej stan zdrowia Klienta, przyjmowanych leków, a także posiadanych uczuleń oraz braku przeciwwskazań do przeprowadzenia Zabiegu stwierdzonego przez Pracownika Gabinetu na podstawie podanych przez Klienta informacji.
 • Zapoznanie się Klienta z pouczeniem o możliwości wystąpienia typowych oraz nietypowych następstw lub powikłań po wykonaniu Zabiegu oraz jego akceptacja poprzez złożenie oświadczenia.
 • Zapoznanie się Klienta z pouczeniem o zaleceniach pozabiegowych oraz jego akceptacja poprzez złożenie oświadczenia.

PRÓBA UCZULENIOWA

 1. Umówienie się na zabieg mezoterapii igłowej i mikroigłowej oznacza obowiązek umówienia się na próbę uczuleniową. Przy umówieniu Klienta na zabieg mezoterapii igłowej i mikroigłowej Pracownik każdorazowo umawia Klienta na próbę uczuleniową. Jeżeli Klient nie zgłosi się na wykonanie próby uczuleniowej lub odmówi poddania się próbie uczuleniowej przed wykonaniem zabiegu, Klient przystępując do zabiegu oświadcza tym samym, iż dobrowolnie zrzeka się wszelkich roszczeń związanych ze zdarzeniami mogącymi wystąpić w wyniku reakcji niepożądanych związanych z zastosowaniem preparatu, co do którego nie została wykonana próba uczuleniowa.
 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane, w tym alergiczne po zastosowaniu preparatu, co do którego Pracownik oferował wykonanie próby uczuleniowej, a Klient nie zgłosił się na wykonanie próby uczuleniowej lub odmówił poddania się próbie uczuleniowej.

PŁATNOŚCI

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Usług jest dostępny do wglądu w Gabinecie oraz dostępny na Stronie pod adresem: wskgabinet.pl.
 3. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
 • Płatność gotówką,
 • Płatność kartą płatniczą w terminalu,
 • Płatność BLIK w terminalu,
 • Płatność terminowa w formie przelewu bankowego lub w formie gotówkowej, którego zasady wskazane są w niniejszym Regulaminie – Płatności w pkt 4 i 5.

4. Możliwe jest dokonanie płatności terminowej w formie przelewu bezgotówkowego za pośrednictwem przelewu bankowego lub formie gotówkowej do 48 godzin od daty wykonania usługi, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Usługodawcy Gabinetu.
5. W przypadku dokonywana płatności terminowej w formie przelewu bezgotówkowego za pośrednictwem przelewu bankowego lub gotówkowej, Usługodawca lub Pracownik Gabinetu przedłoży dokument będący Zobowiązaniem do zapłaty, w którym Klient podaje swoje dane osobiste i kontaktowe tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres zameldowania i zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego klienta. Klient jest zobowiązany do uiszczenia zaległości do 48 godzin od daty wykonanej usługi na rachunek bankowy Gabinetu udzielającego świadczenia lub w formie gotówkowej  w siedzibie Gabinetu. Numer właściwego rachunku bankowego jest podawany klientowi  przez Usługodawcę lub Pracownika Gabinetu. W razie nieuregulowania płatności zgodnie z terminem klient obciążony jest dodatkowymi kosztami (za pierwszy monit 20zł, za drugi monit 30zł plus odsetki naliczane od pierwszego dnia zwłoki), w ostateczności sprawa nieuregulowanej płatności kierowana jest na drogę sądową.
6. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni za nich są ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione bez opieki w Gabinecie.
 3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Gabinecie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Gabinet nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 4. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu oraz zatajenie i złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie oraz niezastosowanie się do zaleceń pozabiegowych, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
 6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane, w tym alergiczne po zastosowaniu preparatu, co do którego Pracownik oferował wykonanie próby uczuleniowej, a Klient nie zgłosił się na wykonanie próby uczuleniowej lub odmówił poddania się próbie uczuleniowej.
 7. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów, jeżeli jest ona w całości niezgodna z jego zamówieniem. Natomiast jeżeli nieestetyczny efekt będzie odpowiadał Jego zamówieniu, ale nie pozostawał w zgodzie z oczekiwaniami czy gustem klienta, wówczas nie mamy podstaw do reklamacji.
 2. Reklamacja dotycząca efektów końcowych nie są objęte zabiegi terapeutyczne, na których efekt mają wpływ m.in. indywidualne predyspozycje Klienta, jego budowa anatomiczna, fizjologia organizmu, obecne choroby przewlekłe, uwarunkowania genetyczne, charakter wykonywanej pracy Klienta lub pielęgnacja domowa Klienta, na które Usługodawca nie ma wpływu pomimo wykonania Usługi z należytą starannością, zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz wypełnienia wszystkich obowiązków przedstawionych w niniejszym Regulaminie – Obowiązki Usługodawcy.
 3. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 5. Reklamacje składa się na wniosku reklamacyjnym w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie. Wskazane jest także dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
 7. Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady. Gabinet umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 9. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Odmowa stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta może zostać potraktowana jako rezygnacja Klienta z usług  oferowanych przez Gabinet. W takiej sytuacji Gabinet może zostać poproszony o opuszczenie terenu Gabinetu.
 4. Odmowa stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu przez Pracownika  może zostać potraktowana jako poważne naruszenie zasad współpracy lub podstawowych obowiązków pracowniczych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Gabinecie.
 6. Aktualny Regulamin jest wywieszony i dostępny w Gabinecie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 7. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 8. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12.01.2022 r.