REGULAMIN REZERWACJI WIZYT

DEFINICJE

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w Świadczonych Usługach niniejszego Regulaminu.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w Rezerwacji Wizyt niniejszego Regulaminu.
 7. Pracownik – oznacza osobę wykształconą, odpowiednio przeszkoloną w charakterze odpowiadającym jego stanowisku i wykonującą zabiegi z zakresu usług świadczonych w Gabinecie oraz osoba wykonująca zadania administracyjne Gabinetu.
 8. Usługodawca – oznacza:

Weronikę Sławomirę Kononowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, pod adresem ul. 1 Maja 27, gabinet nr 4, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732931640, REGON: 520734969, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@wskgabinet.pl oraz kontakt@wskgabinet.pl, numer telefonu: (+48) 503-462-372.

 1. Strona – oznacza stronę internetową Gabinetu: wskgabinet.pl

REZERWACJA WIZYT

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem serwisu internetowego Booksy.
 2. Zakres pytań zadawanych przez Pracownika lub serwis Booksy powinien dotyczyć obszaru pozwalającego na dokonanie rezerwacji tj. imię i nazwisko, nr telefonu klienta oraz adres poczty elektronicznej. Pracownik powinien zwrócić szczególną uwagę na prawo klienta do prywatności i nierozpowszechniania informacji dotyczących jego stanu zdrowia, ewentualnej choroby i problemach, jakie są z nią związane. W szczególności obowiązek ten obejmuje odebranie od klienta informacji umożliwiających rejestrację, w tym danych osobowych, czy też informacji o umawianym zabiegu, w taki sposób, aby do minimum ograniczyć możliwość zapoznania się z tymi informacjami przez osoby do tego niepowołane.
 3. Dzień przed wizytą Gabinet wysyła wiadomości sms z prośbą o potwierdzenie wizyty na numer Klienta podany podczas dokonywania rezerwacji. W przypadku braku odpowiedzi na pierwszą wiadomość Gabinet wysyła kolejną wiadomość przypominającą z prośbą o potwierdzenie.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty Klienta, jeśli ten nie potwierdzi wizyty do godz. 17.00 na wysłane przez Gabinet wcześniejsze wiadomości sms z przypomnieniem o wizycie.
 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do poproszenia Klienta w trakcie dokonywania rezerwacji o dokonanie przedpłaty zadatku w wysokości 50 zł, zwanego dalej „Zadatkiem”, przed wykonaniem usługi w Gabinecie. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadkach określonych w pkt 4 i 7 niniejszego Regulaminu – rezerwacji wizyt.
 6. W przypadku Klientów, którzy dokonują samodzielnie rezerwacji wizyty przez internetowy system Booksy, Zadatek jest automatycznie pobierany w wysokości 30% od ceny Zabiegu, w chwili dokonania rezerwacji. Zadatek jest pobierany tylko przy umówieniu się na pierwszą wizytę.
 7. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, który umożliwiłby Gabinetowi udzielenie w odwołanym terminie wizyty lub usługi świadczenia innemu klientowi oczekującemu na swoją kolej, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku, na poczet świadczenia usług kosmetycznych i kosmetologicznych, które Gabinet było w gotowości mu świadczyć.
 8. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadkach kiedy Klient:
 • Notorycznie tj. co najmniej 3 razy spóźnia się na umówioną wizytę,
 • Odwołuje wizyty dzień wcześniej lub tego samego dnia,
 • Nie przychodzi na umówione wizyty,
 • Jest nowym klientem,
 • Często tj. co najmniej 3 razy przekłada terminy wizyt,
 • Rezerwuje dwie (lub więcej) godziny zabiegowe,
 • Umawia wizytę w godzinach wieczornych tj. od godziny 16.00
 • Chce umówić wizytę do Pracownika, który ze względu na ogromne obłożenie swojego grafiku nie może sobie pozwolić na odwołanie wizyty przez Klienta.

9. Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin bez możliwości jego odwołania.
10. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.
11. W przypadku uznania przez Pracownika występowania przeciwwskazań do zabiegu, Zabieg zostaje odwołany dla dobra Klienta (to okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności), a Zadatek zostaje zwrócony.
12. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej, jeżeli Klient nie uiścił wcześniej Zadatku.
13. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
14. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

SPÓŹNIENIA

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Klient powinien stawić się w Gabinecie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 20 minutowym.
 3. Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym terminie w niniejszym regulaminie  wraz z konsekwencjami wskazanymi w pkt 4 niniejszego Regulaminu – Rezerwacja Wizyt.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.
 6. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 7. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.