REGULAMIN KONKURSU
z okazji Dnia Matki 2022

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, prowadzonego przez Weronikę Sławomirę Kononowicz, znajdującego się przy ul. 1 Maja 27, lok. 4 w Częstochowie, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ 2 Definicje

 1. Zwycięzca Konkursu – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w niniejszym Regulaminie, wygrała konkurs i korzysta z Usług.
 2. Uczestnik Konkursu – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w niniejszym Regulaminie i bierze udział w Konkursie.
 3. Konkurs – oznacza wydarzenie lub akcję, która polega na wykonaniu konkretnego zadania lub kilku zadań, określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, za które w wyniku losowania przyznaje się Nagrodę.
 4. Nagroda – oznacza voucher o konkretnej wartości lub zniżce na Usługę, określonej w § 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 6. Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 7. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach nagrody wygranej w konkursie, określoną w § 5 niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator/Usługodawca – oznacza:

Weronikę Sławomirę Kononowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, pod adresem ul. 1 Maja 27, gabinet nr 4, 42-217 Częstochowa, NIP: 5732931640, REGON: 520734969, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@wskgabinet.pl oraz kontakt@wskgabinet.pl, numer telefonu: (+48) 503-462-372.

 1. Strona – oznacza stronę internetową Gabinetu: wskgabinet.pl

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, które nazwa składa się minimum z imienia i nazwiska Uczestnika. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie postu konkursowego na fanpage’u WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, udostępnienie publiczne postu konkursowego na swoim prywatnym profilu i skomentowanie postu konkursowego, oznaczając w nim Mamę/Córkę, z którą chciałaby zrealizować zniżkę na wybrane zabiegi.
 4. Konkurs trwa od 15.05.2022 godziny 00.00 do 25.05.2022 godziny 23:59.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26.05.2022 w komentarzu pod postem konkursowym oraz w osobnym poście na portalu facebook.com na fanpage’u WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz. 
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym facebook.com.

§ 4 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na polubieniu postu konkursowego na fanpage’u WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz, udostępnienie publiczne postu konkursowego i skomentowanie postu konkursowego, oznaczając w nim Mamę/Córkę, z którą chciałaby zrealizować zniżkę na wybrane zabiegi.
 2. W konkursie zostaną wylosowane 3 osoby, które spełnią warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu oraz wykonają zadanie konkursowe określone w pkt. 1 § 4 niniejszego Regulaminu, które otrzymają nagrodę.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.. 
 4. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 5. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 
 6. Losowanie odbędzie się poprzez dodanie listy zakwalifikowanych uczestników to programu losującego. Losowanie będzie nagranie w celu możliwości weryfikacji wygranych.

§ 5 Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie za:

I MIEJSCE są:

 • 1x Voucher o wartości -50% do wykorzystania na wybrany, jeden Zabieg dla Mamy z oferty Gabinetu, dostępny na Stronie Gabinetu, wraz z darmową konsultacją kosmetologiczną w dniu zabiegu.
 • 1x Voucher o wartości -50% do wykorzystania na wybrany, jeden Zabieg dla Córki z oferty Gabinetu, dostępny na Stronie Gabinetu, wraz z darmową konsultacją kosmetologiczną w dniu zabiegu.

II MIEJSCE są:

 • 1x Voucher o wartości -35% do wykorzystania na wybrany, jeden Zabieg dla Mamy z oferty Gabinetu, dostępny na Stronie Gabinetu, wraz z darmową konsultacją kosmetologiczną w dniu zabiegu.
 • 1x Voucher o wartości -35% do wykorzystania na wybrany, jeden Zabieg dla Córki z oferty Gabinetu, dostępny na Stronie Gabinetu, wraz z darmową konsultacją kosmetologiczną w dniu zabiegu.

III MIEJSCE są:

 • 1x Voucher o wartości -20% do wykorzystania na wybrany, jeden Zabieg dla Mamy z oferty Gabinetu, dostępny na Stronie Gabinetu, wraz z darmową konsultacją kosmetologiczną w dniu zabiegu.
 • 1x Voucher o wartości -20% do wykorzystania na wybrany, jeden Zabieg dla Córki z oferty Gabinetu, dostępny na Stronie Gabinetu, wraz z darmową konsultacją kosmetologiczną w dniu zabiegu.
 1. W tym konkursie przewidziane są także nagrody pocieszenia dla osób, które nie zostały Zwycięzcami Konkursu. O nagrodzie pocieszenia decyduje Organizator i informuje wytypowane osoby poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym facebook.com
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy. 
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 25.06.2022 r. po tym czasie Nagroda traci ważność. 
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda zostaje uznana za nieważną. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

§ 6 Realizacja Nagrody

 1. Nagrodę należy zrealizować do 26.06.2022 r.
 2. Nagroda stanowi rabat, który jest odliczany od ceny standardowej wybranego Zabiegu.
 3. Zwycięzca Konkursu może wykorzystać rabat wskazany na Nagrodzie na Usługi dostępne w ofercie Gabinetu.
 4. Nagrody nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Gabinecie w chwili realizacji Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, wówczas realizacja Nagrody podlega standardowemu cennikowi Usług.
 5. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Zwycięzca Konkursu proszony jest o kontakt z recepcją Gabinetu.
 6. Przy dokonywaniu rezerwacji, Zwycięzca Konkursu informuje pracownika Gabinetu, że przy płatności za umawiany Zabieg będzie korzystał ze zniżki, która obejmuje Nagrodę.
 7. Nagrodę należy okazać przed skorzystaniem z Zabiegu.
 8. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście przed umówioną wizytą, zgodnie z zasadami umawiania i odwoływania wizyt zawartymi w Regulaminie Gabinetu Nagroda uznana zostanie za zrealizowaną.
 9. Nagrodę może zostać wykorzystana tylko na jeden Zabieg.
 10. Zabrania się odsprzedawania Nagrody osobom trzecim.
 11. Nagroda jest imienna i nie może być przeniesiona na inną osobę.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@wskgabinet.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz datę wydarzenia i uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy wpisać „FB Konkurs – WSK”. 
 3. Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Nagrody, będą rozpatrywane przez Organizatora zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Gabinetu.

§ 8 Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest WSK GABINET KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ – WERONIKA KONONOWICZ adres e-mail: biuro@wskgabinet.pl 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Nagrody, która jest nieczytelna, zniszczona, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jej autentyczności. W takim przypadku Nagroda uznawana jest za nieważną.
 3. Otrzymując Nagrodę, jak również Zwycięzca Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Integralną częścią Regulaminu Vouchera Upominkowego jest Regulamin Gabinetu obowiązujący w Gabinecie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu społecznościowym na portalu Facebook – WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz.