DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest WSK GABINET KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ – WERONIKA KONONOWICZ adres e-mail: biuro@wskgabinet.pl
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez WSK GABINET KOSMETOLOGII KOMPLEMENTARNEJ WERONIKA KONONOWICZ karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. W przypadku ich nie podania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Państwa usługa. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust.
  1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer pesel; adres (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); numer telefonu; adres mailowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.1.   Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

5.2.   Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

5.3.   Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

5.4.   Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5.5.   Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5.6.   Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

5.7.   Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

 1. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
 • Marketingu własnych produktów lub usług
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.